+48 692 403 907 fundacja4you@gmail.com

Projekt pt. „Outplacement szansą na pracę”


Fundacja 4YOU w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu realizuje projekt pn. Outplacement szansą na pracę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

UCZESTNICY PROJEKTU:

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w Grudziądzu lub powiecie grudziądzkim, w tym osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

1. Osoba zwolniona – to osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samo zatrudnioną;

2. Pracownik przewidziany do zwolnienia – pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego i nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samo zatrudnioną;

3. Pracownik zagrożony zwolnieniem – pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 1474, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników – albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych. Pracownik ten nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samo zatrudnioną.

Zakres wsparcia:

  • identyfikacja potrzeb, indywidualna analiza każdego Uczestnika projektu oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz stopnia oddalenia od rynku pracy,
  • opracowanie Indywidualnego Planu Działania przygotowanego przez doradcę zawodowego obejmujący podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy w celu zatrudnienia danej osoby na rynku pracy,
  • kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem,
  • szkolenia zawodowe / kursy (indywidualne i grupowe), szkolenia zamknięte,
  • bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą połączone ze wsparciem pomostowym o charakterze doradczo – szkoleniowym oraz w postaci finansowej,
  • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy,
  • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, do miejsca szkolenia,
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem \ osobą zależną.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:


Szczegółowe informacje nt. projektu:

BIURO PROJEKTU
Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu
ul. Parkowa 22
86-300 Grudziądz
Pokój 203 (I piętro)
telefon : 56 643 84 24
e-mail: togr@praca.gov.pl e-mail: fundacja4you@gmail.com